สายพันธุ์แพะ

แพะพันธุ์เบอร์
กรมปศุสัตว์นำเข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นแพะเนื้อขนาดใหญ่ ลักษณะเด่น คือมีลำตัวสีขาว หัวและคอจะมีสีแดง ใบหูยาวปรก มีน้ำหนักประมาณ 90 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 65 กิโลกรัม

แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน
กรมปศุสัตว์นำเข้ามาเลี้ยงขยายพันธุ์กว่า 20 ปีแล้ว เพื่อปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองให้มีขนาดใหญ่ขึ้น แพะพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่ น้ำหนักตัว มีน้ำหนักแรกเกิด 2-5 กิโลกรัม น้ำหนักหย่านม ( 3 เดือน ) 15 กิโลกรัม ดั้งจมูกมีลักษณะโด่งและงุ้ม ใบหูยาวและปรกลง ปกติแพะพันธุ์นี้จะไม่มีเขา    แต่ถ้าหากมีเขาเขาจะสั้นและเอนแนบติดกับหนังหัว     ขนสั้นละเอียดเป็นมัน  มีขายาวซึ่งช่วยให้เต้านมอยู่สูงกว่า ระดับพื้นมากและทำให้ง่ายต่อการรีดนม  และยังช่วยให้เต้านมไม่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากหนามวัชพืชเกี่ยว แพะพันธุ์นี้มีหลายสี   เช่น   ดำ   เทา   ครีม น้ำตาล น้ำตาลแดง และมีจุดหรือด่างขนาดต่างๆได้ผลผลิตน้ำมันประมาณ 1.5 ลิตรต่อวัน

แพะพันธุ์ซาเนน
เป็นแพะนมที่มีขนาดใหญ่ให้ผลผลิตนมสูงกว่าแพะพันธุ์อื่นๆ แพะพันธุ์นี้มีขนสั้น ดั้งจมูกและใบหน้ามีลักษณะตรง ใบหูเล็กและตั้งชี้ไปข้างหน้า ปกติจะไม่มีเขาทั้งในเพศผู้และเพศเมีย แต่เนื่องจากมีแพะกระเทยในแพะพันธุ์นี้มาก จึงควรคัดเฉพาะแพะที่มีเขาไว้เป็นพ่อพันธุ์ เพราะมีรายงานว่าลักษณะกระเทยมีความสัมพันธ์ทางพันธุ์กรรมอยู่กับลักษณะของการไม่มีเขา แพะพันธุ์นี้มีสีขาว สีครีม หรือสีน้ำตาลอ่อนๆน้ำหนักโตเต็มที่ประมาณ 60 กิโลกรัม สูงประมาณ 70-90 เซนติเมตร ให้น้ำนมประมาณวันละ 2 ลิตร    ระยะเวลาการให้นมนานถึง 200 วัน   มีหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เลี้ยงแพะพันธุ์นี้อยู่มาก   เช่น มาเลเซีย   ฟิลิปปินส์และประเทศไทย    แต่ก็มีปัญหาเพราะว่าแพะพันธุ์นี้ปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศในแถบนี้ไม่ค่อยดีนัก   แต่ถ้าหากเลี้ยงแพะพันธุ์นี้ไว้ในลักษณะขังคอกตลอดเวลา ก็จะทำให้ปัญหาเรื่องเจ็บป่วยลดลง ให้ผลผลิตดี

แพะพื้นเมือง
ในประเทศไทย มีหลายพันธุ์ด้วยกัน แพะทางแถบตะวันตก เช่น ที่จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแพะท่าจากประเทศอินเดีย หรือปากีสถานมีรูปร่างใหญ่กว่าแพะทางใต้ ส่วนแพะทางใต้ของประเทศไทย มีขนาดเล็กเข้าใจกันว่ามีสายพันธุ์เดียวกับแพะพื้นเมืองของมาเลเซีย คือพันธุ์แกมบิงกัตจัง แพะพื้นเมืองทางใต้มีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีน้ำหนักประมาณ 20-25 กิโลกรัม ให้ผลผลิตทั้งเนื้อและนมต่ำ

Advertisements

เกี่ยวกับ pongbull
ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1

15 Responses to สายพันธุ์แพะ

 1. ปรียานันท์ ไอลดา ป.6 says:

  ปรัชญาเศรฐพอเพียงจะต้องประด้วย 3คุณลักษณะ ดังนี้
  1.ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป โดไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
  2.ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง
  3.การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ

 2. อรรถญา เจนจิรา ป.6 says:

  เศรษฐกิจพอเพียง
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเรา ทำให้อยู่ได้ ไม่ต้องเดือดร้อน มีสิ่งจำเป็นที่ทำได้โดยตัวเอง
  ไม่ต้องแข่งขันกับใคร และเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มี อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนในชุมชนและขยายไปจนสามารถที่จะเป็นสินค้าส่งออก เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดที่เริ่มจากตนเองและความร่วมมือ วิธีการเช่นนี้จะดึงศักยภาพของ ประชเกรออกมาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ้งมีความผูกพันกับ”จิตวิญญาณ”คือ”คุณค่า”มากกว่า”มูลค่า”

 3. โชติรัตน์ ทองหลาง กัลยา พอชู ป.6 says:

  เศษฐกิจพอเพียง
  1.ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงคืออะไร เศษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชน
  ทุกระดับ 2.เศษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร เศษฐกิจพอเพียงหมายถึงเศษฐกิจให้มีความพอเพียง

 4. กานดามณี และ บุษบา ป.6 says:

  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงปรัชญญาที่พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยุ่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย

  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 5. เกศรินทร์ บุญญรัตน์ ป.6 says:

  เศรษฐกิจพอเพียง
  เป้นปรัชญาชี้ถึงแนวการนำรงอยุ่ และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพี่อให้ทำต่อโลกยุคโกลาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป้นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ความรอบความระมัดระวังอย่างยิ่ิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผ่นและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมมมมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉาะเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์

 6. กานดามณี และ บุษบา ป.6 says:

  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงปรัชญญาที่พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยุ่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อนำไปใช้ในชีิวิตประจำวัน

  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 7. กานดามณี และ บุษบา ป.6 says:

  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงปรัชญญาที่พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยุ่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อนำไปใช้ในชีิวิตประจำวันและปจุบัน

  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 8. กานดามณี และ บุษบา ป.6 says:

  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงปรัชญญาที่พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยุ่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อนำไปใช้ในชีิวิตประจำวันและปัจจุบัน

  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 9. สุวรรณ พรมศรี ป.6 ถิรนันท์ แซ่ลิ้ม ป.6 says:

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป้นไปของเมืองไทยเเละคนไทยอย่างลึกซึ้งเเละกว้างไกลได้ทรงพัฒนาชนบท

  ุย่

 10. ธนวัฒน์ ศรีเมือง says:

  แพะพันธุ์เบอร์มีลักษณะ กรม มีนํ้าหนักประมาณ ๙0 กิโลกรัม ตัวเมียนํ้าหนัก 65 กิโลกรัม

 11. ด.ญ.รัชนก สุวรรณโชติ ป.5/2 says:

  แกะพันธุ์ดอร์เซ็ท
  1.มีลักษณะประจำพันธุ์ มี 2 ชนิดคือชนิดมีเขาเรียกว่า ดอร์เซ็ทฮอร์น และชนิดไม่มีเขาเรียกว่า ดอร์เซ็ทโพล
  2.เมื่อตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่จะมีน้ำหนัก 80 -110กิโลกรัมและแกะพันธุ์นี้เนื้อมีคุณภาพดี
  3.ตัวเมียสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดปี

 12. ด.ช. สหัสวรรษ ตะเภา says:

  1.แพะพันธุ์เบอร์ มีลักษณะเด่น มีลำตัวสีขาวมีหัวและขอมีสีแดงมีใบหูยาว
  2.แพะพันธุ์เเองโกลนูเบียน แพะพันธุ์นี้มีหลายสีเช่น ดำ เทา ครีม นํ้าตาล นํ้าตาลแดง
  3.แพะพันธุ์ซาเนน ลักษณะขังคอกตลอดเวลา
  4.

 13. กิตติพัฒน์ บุญทองสูข ป5/2 says:

  1เเพะพันธุ์เบอร์ ลักษฌะเด่นคือมีลําตัวสีขาวหัวและคอจะมีสีแดงใบหูยาวปรกมีนํ้าหนักประมาฌ90กิโลกรัมตัว
  เมียประมาฌ65กิโลกรัม

 14. ด.ช วรณัฐ เเอ่นดอย ป5/2 เลขที19 says:

  1.แพะพันธุ์เบอร์ กรมศุสัตว์นําเข้ามาประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปี พ.ศ.2539 เป็นแพะเนื้อขนางใหญ่ลักษณะแด่น คือ มีลําตัวสีขาว หัวและคอจะมีแดง ใบหูยาว
  2.แพะพันธ์แองโกลนูเขียน ลักษณะแด่นคือ เช่น

 15. ด.ญ. ประภัสสร สระศรี ป.5/2 says:

  แพะพันธุ์เบอร์
  กรมปศุสัตว์นำเข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้เมื่อปี พ.ศ2539

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: